Δημοτικό Καταφύγιο

Ο Δήμος Βέροιας μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς έχοντας θέση σε λειτουργία συνεργείο περισυλλογής αυτών, εξοπλισμένο με τα κατάλληλα υλικά και μέσα, στο οποίο απασχολούνται αποκλειστικά υπάλληλοι του Δήμου Βέροιας με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Η εκπαίδευση τους γίνεται κάθε φορά από τον αρμόδιο Κτηνίατρο που ελέγχει την λειτουργία του συνεργείου περισυλλογής .

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που περισυλλέγονται γίνεται στο Δημοτικό Καταφύγιο από τον επιστημονικά υπεύθυνο Δημοτικό Κτηνίατρο, το οποίο λειτουργεί με  την χορήγηση Βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας κτηνιατρείου. Επιπλέον και για την προσωρινή παραμονή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λειτουργεί από το έτος 2016 Καταφύγιο – ενδιαίτημα μικρών ζώων.

Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή του συνοικισμού Ταγαροχωρίου (ΑΤ372ε) του Δήμου Βέροιας της ΠΕ Ημαθίας.

Ο Δήμος Βέροιας έχει συγκροτήσει με απόφαση του Δημάρχου Βεροίας, την πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η οποία αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται και οριοθετούν περιοχές που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Επίσης έχει συγκροτηθεί και Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας που αποφασίζει για την επικινδυνότητα ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες υλοποιηθήκανε από τον Καλλικρατικό Δήμο Βέροιας, στα πλαίσια εναρμόνισης του με την κείμενη νομοθεσία.